กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
-พระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการและกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2542