บุคลากร

ดร.พนัสเทพ กุลวงศ์
ผู้อำนวยการ คศ.3
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเนติ บุญพิมล
รองผู้อำนวยการ คศ.3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสงเมือง ตังทนาม
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสุริชัย โพธิ์ศรี
ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกมลรัตน์ ฟองระย้า
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายคราสิศร์ นิยะนุช
ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาววิวาห์ สุทธิโสกเชือก
ครู อันดับ คศ.2
งานบัญชี

นางปุริมปรัชญ์ พันพลูวงษ์
ครู อันดับ คศ.1
งานกิจการนักเรียน

นางสาวสาวนีย์ สิทธิชัยจารุเมธี
ครู อันดับ คศ.1
งานทะเบียน

นายอดิศร สีลุน
ครู อันดับ คศ.2
งานอนามัย/ประกัน

นายภัทรนันท์ คำมงคล
ครู อันดับ คศ.1
งานบริหารทั่วไป

นายกฤษฎา วิชามุข
ครู อันดับ คศ.1
งานวินัย/ยาเสพติด

นายนัฐนันท์ ขวัญเมือง
ครูผู้ช่วย
งานวัดผล/ประเมินผล

นางสาวอมลพัชญ์ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าพัสดุ

นางสาวคัทลียา ระวะรักษ์
ครู อันดับ คศ.1
งานแนะแนว

นางสาววิภาพร สวยกลาง
พนักงานราชการ
งานทุน/กยศ

นางสาวขวัญสุดา พิมพศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายรณชัย บุตรอินทร์
ครูอัตราจ้าง
งานธุรการฝ่ายวิชาการ

นายวิชัย คิดคำนวณ
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ