บุคลากร

ดร.พนัสเทพ กุลวงศ์
ผู้อำนวยการ คศ.3
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิสมัย  ศรีภูธร
รองผู้อำนวยการ คศ.3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสงเมือง ตังทนาม
ครู อันดับ คศ.3
ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

นายสุริชัย โพธิ์ศรี
ครู อันดับ คศ.2
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวกมลรัตน์ ฟองระย้า
ครู อันดับ คศ.3
ครูผู้สอน วิชาเคมี

นายอาศิรา   ไชบุรม
ครู ผู้ช่วย
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์

นางสาววิวาห์ สุทธิโสกเชือก
ครู อันดับ คศ.2
ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา

นางสาวพรชิตา  ฤทธิ์มหา
ครู อัตราจ้าง
ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนลินี  เชื้อกลางใหญ่
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

นายอดิศร สีลุน
ครู อันดับ คศ.2
ครูผู้สอน วิชาศิลปะ

นายภัทรนันท์ คำมงคล
ครู อันดับ คศ.1
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย

นายกฤษฎา วิชามุข
ครู อันดับ คศ.1
ครูผู้สอน วิชาพละศึกษา

นายนัฐนันท์ ขวัญเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์

นางสาวอมลพัชญ์ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย

นางสาวคัทลียา ระวะรักษ์
ครู อันดับ คศ.1
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย

นางสาววิภาพร สวยกลาง
พนักงานราชการ
ครูผู้สอน วิชาสังคม

นางสาวขวัญสุดา พิมพศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอน วิชาสังคม

นายวิชัย   คิดคำนวณ
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวราวุฒิ   ดวงคำจันทร์
อัตราจ้าง
นักการภารโรง