ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา     ประกาศตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๘ เป็นเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาเมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๓๔  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๓๕ โดยครั้งแรกเป็นโรงเรียนสาขา ของโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

ปรัชญาโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน  เขียว  ขาว

เขียว หมายถึง   ความเจริญงอกงาม

ขาว  หมายถึง   ความบริสุทธิ์ จริยธรรม คุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นพญาสัตบรรณ  เป็นตันไม้ที่ขึ้นง่าย มีความอดทนต่อสภาพความแห้งแล้ง เป็นไม้ที่มีใบเขียวชอุ่มในทุกฤดูการ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมเป็นผู้มีความอดทนเข้มแข็ง ไม่ย่อท่อต่อความยากลำบาก  พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างรู้เท่าทันกระแสแห่งสังคม

คติพจน์              เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน

       สัญลักษณ์โรงเรียน       พื้นนา,สิงห์,ยอดเจดีย์

       พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธรูปปางลีลา