ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาววิวาห์   สุทธิโสกเชือก
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวนลินี   เชื้อกลางใหญ่
ครูผู้ช่วย
งานการเงิน/บัญชี

นางสาวอมลพัชญ์ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าพัสดุ

นายอาศิรา  ไชบุรม
ครู ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ