ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุริชัย โพธิ์ศรี
ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภัทรนันท์ คำมงคล
ครู อันดับ คศ.1
งานบริหารทั่วไป
นายอดิศร สีลุน
ครู อันดับ คศ.2
งานอนามัย/ประกัน
นางปุริมปรัช พันพลูวงษ์
ครู อันดับ คศ.1
งานกิจการนักเรียน
นายกฤษฎา วิชามุข
ครู อันดับ คศ.1
งานวินัย/ยาเสพติด
นายวิชัย คิดคำนวณ
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ