ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุริชัย โพธิ์ศรี
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภัทรนันท์ คำมงคล
ครู อันดับ คศ.1
งานบริหารทั่วไป
นางสาวสงเมือง   ตังทนาม
ครู อันดับ คศ.3
งานสภานักเรียน
นางสาววิภาพร  สวยกลาง
พนักงานราชการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายกฤษฎา วิชามุข
ครู อันดับ คศ.1
งานวินัย/ยาเสพติด

นายวราวุฒิ   ดวงคำจันทร์
อัตราจ้าง
นักการภารโรง
นางสาวขวัญสุดา  พิมพศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
งานอนามัย/ประกัน

นายวิชัย  คิดคำนวณ
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ