วิสัยทัศน์ (vition)

นักเรียนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม  เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม ล้ำเลิศศิลปะดนตรีและเทคโนโลยี   มีทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  สานสัมพันธ์วัฒนธรรมชุมชน  หลุดพ้นจากยาเสพติด  ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ(Mission)

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สามารถแข่งขันได้ทุกระดับโดยเฉพาะระดับประชาคมอาเซียน

๓.  จัดการศึกษาให้ครบตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น  และทักษะวิชาชีพโดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะระดับประชาคมอาเซียน

๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ด้วยความเต็มใจ ๕. ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน รู้จักป้องกันภัยจากยาเสพติด  และดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ

เป้าประสงค์(Gola)

๑.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  นักเรียนมีทักษะในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  และเทคโนโลยี และสามารถแข่งขันได้ทุกระดับ  

๓.  นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน  สามารถเรียนต่อและประกอบสัมมาอาชีพได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. นักเรียนมีความรัก  หวงแหน  และร่วมกันอนุรักษ์ ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ

๕. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี  รู้จักป้องกันภัยจากยาเสพติด  และดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์(Startegic)

๑. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 

๒. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน  ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. พัฒนาผู้เรียนสมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

๕. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาล