OIT ONLINE

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : กระดานถาม-ตอบ Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O11 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
O12 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
O14 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
O18 : E-Service

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O31 : ประกาศเจตนารมนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม Nogift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย Nogift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการปฤติมิชอบประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการปฤติมิชอบ
O36 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
O42 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน